card

Импорт

Бараа импортлоход дор дурьдсан бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

 • Тээврийн бичиг баримт
 • Гадаад худалдааны гэрээ
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын тодорхойлолт
 • Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр
 • Зөвхөн зорчигч
 • Гаалийн болон бусад татвараас хөнгөлсөн, чөлөөлсөн тухай МУГЕГ-ын албан тоот
 • Горимын дагуу шаардагдах бичиг баримт

           Шаардлагатай тохиолдолд:

 • Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз
 • Барааны тохирлын гэрчилгээ, дүгнэлт
 • Гадаад худалдааны гэрээ болон нягтлан бодох бүртгэлийн   төлбөр тооцооны баримт
 • Даатгалын баримтын эх хувь
 • Гаалийн бүрдүүлэлт хийгдсэн өмнөх мэдүүлэг