card

Үйлчилгээний үнэ тариф

Хураамжийн нэр

Хураамж

Анхны хувь хэмжээ
Илгээх ачаа,шуудан

1

Энгийн ачаа

170 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 6800 төгрөг/Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд

2

Тусгай ачаа

200 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 8000 төгрөг/Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд

3

Үнэт ачаа

1500 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 60000 төгрөг/Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд
Хүлээн авах ачаа, шуудан

1

Энгийн, тусгай ачаа

230 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 9200 төгрөг/Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд

2

Үнэт ачаа

1500 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 60000 төгрөг/Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд

Хадгалалтын үйлчилгээ

     1 

Энгийн ачаа

140 төгрөг (кг тутамд, өдөрт)

-
2 Тусгай ачаа 180 төгрөг (кг тутамд, өдөрт) -
3 Үнэт ачаа 2000 төгрөг (кг тутамд,өдөрт) -
Гаалийн баталгаат агуулах
1 Хураамж 7000 төгрөг (тонн тутамд, өдөрт) Хамгийн багадаа 8000 төгрөг (нэг өдөрт)

Тэмдэглэл: Тусгай ачаанд шарил, аюултай ачаа, амьд амьтан, түргэн муудах болон тусгай арчилгаа шаардах ачаа орно.

Дээрх хураамжийн үнэд НӨАТ ороогүй болно.